Łódzka Organizacja Turystyczna

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

 

 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi. Jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno - badawczo - kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim:

  • popularyzowania dorobku różnych kultur.
  • promowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej.
  • upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawu rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.
  • edukacji dotyczącej wielokulturowości adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej.
  • działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wymiany międzynarodowej.
  • prowadzenie biblioteki i archiwum oraz tworzenie różnorodnych kolekcji, związanych z łódzką społecznością żydowską i historią getta łódzkiego (Litzmannstadt Getto).
  • realizacji projektów upamiętniających łódzką społeczność żydowską.
  • działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych i ich rodzin.
  • wspierania i promocji twórców realizujących cele statutowe Centrum Dialogu.
  • pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych i oraz wykorzystywanie ich na realizację zadań statutowych,

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana to instytucja powstała w 2010 roku. Jego celem jest prowadzenie działalności w zakresie popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej oraz innych kultur mających znaczący wpływ na rozwój miasta.

Centrum Dialogu prowadzi działalność edukacyjną, organizuje wydarzenia wielokulturowe (takie jak Dni Kultury niemieckiej, polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, romskiej), realizuje działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ich rodzin, a także spacery, wykłady otwarte, wystawy, koncerty czy przedstawienia. W zakres działań instytucji wchodzi także działaność wydawnicza. Projekty przygotowywane przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana mają charakter zarówno międzynarodowy jak i lokalny.

MISJA
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana to publiczna instytucja kultury, prowadząca działania edukacyjne, która celem jest kultywowanie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, z uwzględnieniem wpływu, jaki historia wywiera na współczesność. Centrum Dialogu kładzie szczególny nacisk na Żydowskie dziedzictwo Łodzi i relacje Polsko-Żydowskie. Centrum Dialogu to instytucja otwarta na przyszłość, działająca zarówno wśród lokalnej jak i narodowej i międzynarodowej publiczności.