Łódzka Organizacja Turystyczna

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji jest jednostką Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest jedną z najstarszych i największych placówek badawczo-dydaktycznych w Polsce, prowadzącą badania naukowe i kształcącą w zakresie turystyki, hotelarstwa, rekreacji, geografii miast i geoinformacji (GIS) na poziomie akademickim.

Działalność naukowo-badawcza Instytutu koncentruje się wokół studiów miejskich, problematyki turyzmu (ogółu zjawisk związanych z turystyką), hotelarstwa i rekreacji oraz wykorzystania narzędzi GIS w badaniach nad przestrzenią geograficzną. Do głównych tematów badawczych można zaliczyć m.in. przestrzeń turystyczną, geografię turyzmu i hotelarstwa, przestrzeń zurbanizowaną (miasto), przestrzenne i organizacyjne aspekty rekreacji oraz GIS.

Instytut jest wydawcą znanych w Polsce publikacji naukowych - dwujęzycznego czasopisma Turyzm/Tourism oraz czasopisma Konserwatorium Wiedzy o Mieście, organizuje cykliczne konferencje naukowe „Warsztaty z geografii turyzmu” i „Konwersatorium wiedzy o mieście”.

Nieprzerwanie od 1977 r. Instytut kształci specjalistów ds. turystyki, hotelarstwa, rekreacji, geoinformacji i miast. Obecnie prowadzimy kierunek Turystyka i Rekreacja na studiach I i II stopnia ze specjalnościami: organizacja turystyki, organizacja hotelarstwa, organizacja rekreacji, przestrzeń turystyczna i miejska przestrzeń rekreacji oraz kierunek Geoinformacja na studiach I i II stopnia.  Na kierunku Geografia, studia II stopnia, prowadzimy specjalność geografia miast. Instytut należy do The Association for Tourism and Leisure Education - ATLAS. Nasza Turystyka i Rekreacja od lat jest wyróżniana w rankingach Perspektyw i Wiadomości Turystycznych.

Współpracujemy z wieloma podmiotami w zakresie szerzenia wiedzy o mieście, turystyce, hotelarstwie, rekreacji i geoinformcji, w tym ze stowarzyszeniami, instytucjami prywatnymi i państwowymi, samorządami i szkołami. Współtworzyliśmy pierwsze edycje Targów Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” czy Łódzkie Dni Gór. Jesteśmy pomysłodawcą i współorganizatorem Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu „Włóczykije” organizuje, znany w regionie, konkurs dla uczniów szkół średnich „Województwo w Sercu Polski. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na współpracę na rzecz propagowania świadomej rekreacji i turystyki, popularyzowania wiedzy geograficznej i krajoznawstwa oraz wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego.

Informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo na stronach: www.turyzm.edu.pl, www.facebook.com/TuryzmUniLodz oraz www.instagram.com/turystyka_unilodz

Zapraszamy do współpracy.