Łódzka Organizacja Turystyczna

Unser Team

Tomasz Koralewski

ŁOT-Vorstandsvorsitzender

tomasz.koralewski[at]lodz.travel

Nadia Grzelak

Fachfrau für Tourismus

nadia.grzelak(@)lodz.travel

+48 722 005 316

Hubert Koper 

Touristeninformationsmanager

hubert.koper(@)lodz.travel 

+48 722 005 315

Piotr Miłek

Touristischer Informant

piotr.milek(@)lodz.travel

+48 722 005 314 

Natalia Salamon 

Touristischer Informant

natalia.salamon(@)lodz.travel 

+48 722 005 314