MPO Łódź sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania powstało w 1945 roku. Dysponowało wówczas 23. samochodami oraz 14. wozami konnymi przystosowanymi do wywozu nieczystości. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX. wieku MPO – przedsiębiorstwo państwowe zostało postawione w stan likwidacji. 15 listopada 1993 roku Rada Miejska Łodzi powołała do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2 i po dziś dzień 100% udziałów w spółce należy do m. Łódź.

Obecnie Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem do wywozu odpadów. Na wyposażeniu przedsiębiorstwa znajdują się samochody przystosowane do odbioru odpadów z pojemników i kontenerów oraz samochody przystosowane do dalekiego transportu nieczystości na składowiska. Jesteśmy podmiotem, który bez pobierania dodatkowych opłat przyjmuje od mieszkańców posegregowane odpady. Od m. Łódź MPO dzierżawi sortownię odpadów na Lublinku oraz zarządza zlokalizowanym przy sortowni składowiskiem balastu.

Ponadto, naszym głównych celem, jest zwiększenie wśród mieszkańców poziomu ekologicznej świadomości oraz zwrócenie uwagi, jak ważna w dzisiejszych czasach jest selektywna zbiórka odpadów. Chcemy uświadomić głównie najmłodszym, że to od każdego z nas zależy, jak w przyszłości będzie wyglądała nasza planeta, dlatego też zwracamy uwagę na racjonalne gospodarowanie odpadami i rozsądne korzystanie z zasobów natury.

Istniejąca od 2014 roku na terenie miejskiej sortowni odpadów, ścieżka ekologiczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztaty odbywają się w całorocznym pawilonie edukacyjnym. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i tak np. dla przedszkolaków są one prowadzone w formie gier i zabaw z wykorzystaniem surowców wtórnych, natomiast dla studentów przewidzieliśmy prelekcje dotyczące innowacyjnych rozwiązań w gospodarce odpadami.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Zamiejskiej 1 można za darmo oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, mieszkańcy Łodzi (klienci indywidualni) dostarczają odpady transportem własnym. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców miasta Łodzi odpadów z gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.