Odkryj łódzki streetart dzięki nowej mapie / Discover streetart of Łódź with the new map

Jednym ze znaków rozpoznawczych Łodzi są murale - wielkoformatowe dzieła malarskie zdobiące ściany budynków. Ich liczba zwiększa się z roku na rok, ubarwiając przy tym przestrzeń miejską. Są również magnesem przyciągającym ruch turystyczny do Łodzi. To właśnie z myślą o odwiedzających miasto Łódzka Organizacja Turystyczna przygotowała pierwszą, kompleksową mapę współczesnego łódzkiego streetartu.

English below

Autorem opracowania jest Piotr Miłek, pracownik informacji turystycznej i miłośnik łódzkiego streetartu. Piotr podjął wysiłek zinwentaryzowania i przeniesienia na mapę wszystkich współczesnych murali, jakie obecnie znajdują się na ścianach budynków w Łodzi. Wśród murali i instalacji, których mecenasami są m.in. Galeria Urban Forms czy Łódzkie Centrum Wydarzeń, na chwilę obecną można doliczyć się 130 dzieł. Autorami tych projektów są niejednokrotnie światowej sławy artyści, jak np. ROA z Belgii, Inti z Chile czy INO z Grecji. Łódzkie murale są również często promocją dla młodych polskich artystów. Przygotowana przez ŁOT mapa uwzględnia również murale pamięci powstałe w ramach inicjatywy Dzieci Bałut oraz murale na Stulecie Niepodległości. Miłośnicy streetartu mają zatem możliwość zobaczenia w Łodzi ponad 160 murali i instalacji.

Wielkoformatowa sztuka w przestrzeni miejskiej jest obecnie jedną z turystycznych wizytówek Łodzi. Trudno znaleźć w Polsce drugie miasto z tak dużą liczbą murali. Instalacje artystyczne znakomicie uzupełniają postindustrialny charakter miasta. Jak pokazuje przykład Łodzi, brak typowej dla polskich miast średniowiecznej starówki, może być atutem pozwalającym aranżować przestrzeń śródmiejską w zupełnie inny, wyjątkowy sposób.

Podczas briefingu prasowego, który odbył się w poniedziałek, 7 stycznia, w siedzibie Łódzkiej Organizacji Turystycznej, oficjalnie zaprezentowano mapę łódzkiego streetartu. Mapę można pobrać TUTAJ. Jest również dostępna w informacji turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28.

Więcej o muralach Łodzi

 

----

 

Discover streetart of Łódź with the new map

One of the hallmarks of Łódź are murals - large-scale paintings decorating walls of buildings. Their number increases from year to year, adding colour to the urban space. Murals are also a magnet attracting tourism to Łódź. It’s just for the visitors Łódź Tourism Organization has prepared the first comprehensive map of the contemporary streetart of Łódź.

The author of the study is Piotr Miłek, tourist information employee and lover of streetart of Łódź. Piotr has made an effort to inventory and prepare the map of all contemporary murals that are currently on the walls of buildings in Łódź. There are 130 murals and installations whose patrons are i. a. Urban Forms Gallery or Lodz Events Center. The authors of these projects are often world-famous artists, such as ROA from Belgium, Inti from Chile or INO from Greece. Murals of Łódź are also often a promotion for young Polish artists. The map prepared by ŁTO also includes memorial murals created as part of Children of Bałuty initiative and murals for Centenary of Independence. Therefore streetart lovers have the opportunity to see more than 160 murals and installations in Łódź.

Large-format art in urban space is now one of the tourist attractions of Łódź. It’s difficult to find another city in Poland with such a large number of murals. Art installations perfectly complete the post-industrial character of the city. The example of Łódź shows, that no medieval old town typical for Polish cities, can be an advantage that allows to adapt the space of downtown in a completely different, unique way.

During the press briefing, that took place on Monday, January 7, at the office of Łódź Tourist Organization, the streetart map of Łódź was officially presented. The map can be downloaded HERE. It’s also available in tourist information at 28 Piotrkowska Street.

More about murals of Łódź