Light. Move. Festival rozświetli Łódź na nowo! [MAPA + GODZINY OTWARCIA INFORMACJI]

W ostatni weekend września (27-29.09.2019) Light Move Festival ponownie oczaruje łódzkie Śródmieście. Tematem przewodnim festiwalu będzie PRZESTRZEŃ. Przestrzennie atrakcje festiwalowe będą skoncentrowane w Nowym Centrum Łodzi.

English below

Tematem przewodnim najbliższej edycji jest PRZESTRZEŃ. Light Move Festival pragnie jeszcze mocniej wtargnąć w tkankę miejską i pokazać, jak mocny wpływ na człowieka ma miejsce, w którym funkcjonuje. Twórcy festiwalowych instalacji i mappingów w swoich pracach odniosą się do miejsca ich prezentacji, które stanie się nie tylko tłem dla dzieła sztuki, ale też jego integralną częścią.

Przestrzeń tworzy nieskończone możliwości kreacji artystycznej. W przestrzeni istniejemy, ale też przestrzeń pozwala nam poznawać świat. Może również stać się fantastyczną inspiracją dla naszych działań. Artyści festiwalowi odmienią przekazane im do pracy twórczej miejsca, scalając światłem swoje myśli z otoczeniem. Zaczarują miasto, kolorując je pięknymi barwami. – mówi Beata Konieczniak, Kreator Light Move Festival.

Jesteśmy niezwykle dumni ze zmian jakie zachodzą w infrastrukturze Łodzi – mówi Krzysztof Piątkowski, Prezydent Łodzi. - Dlatego tak duże znaczenie ma dla miasta festiwal, którego marka przyciąga potężną liczbę turystów. Podczas weekendu z LMF łódzkie kamienice oczarują gości swoim pięknym detalem architektonicznym, a instalacje artystyczne zmienią miasto w uliczną galerię sztuki. (za: info prasowe)

Tegoroczna edycja festiwalu "skręca" z ulicy Piotrkowskiej. Ciężar wydarzenia zostanie przeniesiony do Nowego Centrum Łodzi. Ozdobą odnowionej ul. Tragutta będzie podczas festiwalu świetlny tunel o długości 30 m i wysokości 9 m, utworzony ze świecących łuków (dzieło francuskiego studia Piatya) i prowadzący do Nowego Centrum Łodzi. Ponadto mappingi, animacje i instalacje świetlne będą prezentowane na Łódzkim Domu Kultury, cerkwi św. Aleksandra Newskiego, Teatrze Wielkim, placu Dąbrowskiego, ulicy Piotrkowskiej i Pasażu Schillera. Pełen program festiwalu zostanie podany na początku września.

Godziny otwarcia Łódzkiej Informacji Turystycznej przy Piotrkowskiej 28 w czasie Light Move Festival:
- 27 września (piątek) - 9:00 - 23:00
- 28 września (sobota) - 10:00 - 23:00
- 29 września (niedziela) - 10:00 - 22:00

----------

On the last weekend of September (27-29/09/2019) Light Move Festival will again enchant the Center of Łódź. SPACE will be the festival's main theme. Spatially, festival attractions will be concentrated in the New Center of Łódź.

SPACE is the main theme of upcoming edition. Light Move Festival wants to penetrate the urban tissue even more strongly and show how strong impact on a human has the place in which he functions. The creators of festival installations and mappings will refer to the place of its presentation, which will become not only the background for the work of art, but also its integral part.

Space creates endless possibilities for artistic creation. We exist in space, but space also allows us to explore the world. It can also become a fantastic inspiration for our activities. Festival artists will change the places given to them for creative work, integrating their thoughts with the light. They will enchant the city by coloring them with beautiful colors. - says Beata Konieczniak, Light Move Festival creator.

We are extremely proud of the changes taking place in the infrastructure of Łódź - says Krzysztof Piątkowski, Mayor of Łódź. - That is why the festival, whose brand attracts a huge number of tourists, is so important for the city. During the weekend with LMF, Łódź tenement houses will enchant guests with their beautiful architectural detail, and artistic installations will turn the city into a street art gallery. (press info)

This year's festival "turns" from Piotrkowska Street. The event weight will be focused on the New Center of Łódź. The decoration of the renovated Traugutta street will be a light tunnel 30 m long and 9 m high, formed of glowing arches (work of the French studio Piatya) and leading to the New Center of Łódź. In addition, mappings, animations and lighting installations will be presented at the Łódź Culture House, St. Alexander Nevsky Orthodox ChurchWielki Theater, Dąbrowski Square, Piotrkowska Street and Schiller's Passage. The full festival program will be announced in early September.

The opening hours of Łódź Tourist Information at 28 Piotrkowska Street during Light Move Festival:
- September 27th (Friday) - 9:00am - 11:00pm
- September 28th (Saturday) - 10:00am - 11:00pm
- September 29th (Sunday) - 10:00am - 10:00pm

 

 

Mapa Light Move Festival 2019