Łódzka Organizacja Turystyczna

Centrum Dialogu - zbliżając ludzi // The Dialogue Center - bringing people together [VIDEO]

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi to miejsce, gdzie zbiegają się ścieżki historii. // Marek Edelman Dialogue Center in Łódź is a place, where historical paths meet.

Setki wykładów, dyskusji, prelekcji, i spotkań, dziesiątki spacerów, wydarzeń artystycznych i naukowych, kilka unikalnych wydawnictw i cała masa pozytywnej energii to dorobek już niemal dziesięcioletniej historii <link 4209#24024>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</link>.

Organizowane przez Centrum wydarzenia, takie jak Noc Świątyń, cykl Chodź na spacer, jest wtorek, obchody Rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto, spotkania w ramach Żywej Biblioteki, czy słynny festiwal Łódź Czterech Kultur wrosły już na dobre w kulturalny krajobraz miasta. Działalności Centrum przyświeca idea tworzenia platformy międzykulturowego dialogu i popularyzacji wiedzy na temat wieloetnicznej przeszłości Łodzi.

Centrum Dialogu jest głównym organizatorem wydarzeń odbywających się w ramach <link https://www.centrumdialogu.com/wydarzenia-centrum-dialogu _blank>Roku Edelmana</link>. 

---

Film powstał we współpracy z Łódzką Organizacją Turystyczną i portalem TuŁódź.pl.

Hundreds of lectures, disputes and meetings, dozens of guided tours, artistic and academic conferences, some unique printed publications and lots of positive energy - all this concurs to the output of almost ten years of Marek Edelman Dialogue Center's history.

Events organized by the Center, such as The Night of Temples, the walking tours cycle Go For A Walk, it's Tuesday, the Commemoration of The Liquidation of Litzmannstadt GettoThe Living Library meetings, or the famous festival Łódź of Four Cultures have already grown into city's cultural landscape. The Center's activity is driven by the idea of creating the platform for cross-cultural dialogue and popularising knowledge about the multi-ethnic past of Łódź.

---

The film was created in collaboration with Łódź Tourism Organisation and portal TuŁódź.pl.

<button class="btn btn--sm hidden--phone" type="button" data-js-print=""> wydrukuj</button>